HR | EN

Strategija

Strateški plan Gradskog muzeja Karlovac za razdoblje 2018. – 2021. / preuzmite pdf
Strateški plan Gradskog muzeja Karlovac za razdoblje 2018.-2021.


1.Definiranje vizije, misije i vrijednosti
1. 1. Uvodno o Gradskom muzeju Karlovac
Muzej je utemeljen 1904. godine. Osnivač muzeja je Grad Karlovac. Kao javna i neprofitna ustanova Muzej obavlja djelatnosti prikupljanja, zaštite, istraživanja, dokumentiranja i komuniciranja predmeta prirodne i kulturne baštine (materijalne i nematerijalne) karlovačkog područja i njegovih stanovnika kao i suvremene umjetnosti.

Zakonski okvir unutar kojeg Gradski muzej Karlovac djeluje čine nacionalni zakoni i pravilnici: Zakon o muzejima (NN 61/18), Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09), te Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) i Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11).

Temeljem tih zakona i pravilnika Gradski muzej Karlovac ima i svoje akte koji pobliže definiraju način i ustrojstvo ustanove kao i način stručnog rada: Statut Gradskog muzeja Karlovac, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GMK-a, Pravilnik o organiziranju izložbene djelatnosti galerijskog odjela Gradskog muzeja Karlovac u Galeriji „Vjekoslav Karas“, Pravilnik o uvjetima pristupa muzejskim prostorima GMK-a, Pravilnik o načinu i uvjetima uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju GMK-a, Pravilnik o reviziji muzejske građe GMK-a, Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, Pravilnik o zaštiti od požara i Pravilnik zaštite na radu.

Muzej ima Arheološki, Etnološki, Galerijski, Kulturno-povijesni, Povijesni i Prirodoslovni odjel te Odjel suvremene povijesti. Muzejski predmeti su organizirani u zbirke unutar pojedinih odjela.

Broj zaposlenih djelatnika u Gradskom muzeju Karlovac je 20.

Sjedište muzeja nalazi se od 1953. godine u kuriji iz prve polovice 17. st., smještenoj u središtu karlovačke Zvijezde na Strossmayerovom trgu 7. U vlasništvu GMK je pored matične grade na Strossmayerovom trgu i zgrada Galerije „Vjekoslav Karas“ i Memorijalna kuća obitelji Ribar, a na korištenje Muzeju je dodijeljen prostor Branič kule, Turnja, Bosanskog magazina.

1.2. Vizija Gradskog muzeja Karlovac
Biti izvrsna, vodeća ustanova u kulturi grada Karlovca koja će temeljem rezultata dosljednog stručnog muzejskog rada pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Karlovcu te snažno obilježiti identitet grada i okolice.

1.3. Poslanje Gradskog muzeja Karlovac
Gradski muzej Karlovac je javna, neprofitna ustanova utemeljena 1904. godine sa svrhom očuvanja i predstavljanja baštine grada Karlovca, karlovačkog područja i njegovih stanovnika. Muzej svoje poslanje provodi prikupljanjem, zaštitom, istraživanjima i dokumentiranjem predmeta baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima, publikacijama i drugim aktivnostima. Težeći otvorenosti i pristupačnosti, a ispunjavajući svoje poslanje, Muzej pruža podršku korisnicima u dostizanju mudrosti kao temeljnog jamstva postizanja ravnoteže između očuvanog bogatstva baštine i izazova suvremenog razvoja.

2.4. Vrijednosti Gradskog muzeja Karlovac
Strateški plan Gradskog muzeja Karlovac temelji se na vrijednostima koje motiviraju naše djelovanje i jamče postizanje izvrsnosti u ostvarenju zadanih ciljeva.

Stručnost
Potpora i poštovanje stručnog muzejskog rada u bavljenju materijalnom i nematerijalnom kulturnom i prirodnom baštinom grada Karlovca i okolice u upravljanju zbirkama Gradskog muzeja Karlovac koje predstavljaju neiscrpan izvor za istraživanje i razumijevanje povijesti te jačanje identiteta stanovnika grada Karlovca, karlovačkog područja i Republike Hrvatske.

Edukativnost
Poticanje stvaranja neformalnog obrazovnog okruženja u kojem najširi spektar korisnika svoje slobodno vrijeme provodi na kvalitetan način (utvrđivanjem i proširivanjem poznatog, otkrivanjem, istraživanjem i doživljavanjem nepoznatog ) te ga potiče na kritičko razmišljanje i pridonosi osobnom razvoju pojedinca, njegovom samopoštovanju te razvoju zajednice u cjelini. Usmjerenje na programe za djecu i mlade jer se kod njih tek stvara pogled na svijet i sebe samoga, razvija osobnost i društvena osviještenost.

Komunikativnost
Potpora osmišljavanju muzejskih izložbi i drugih oblika prezentacije kulturne i prirodne baštine grada Karlovca i okolice uz korištenje suvremenih tehničkih mogućnosti, a posebno prezentacijom zbirki na internetu u cilju što većeg širenja spoznaja o baštinjenom bogatstvu. U muzejskoj komunikaciji je potrebno iznalaziti nove mogućnosti prezentacije muzejskih predmeta i priča koje oni mogu ispričati i izvan samoga muzeja u javnom prostoru grada, školama, i sl. Javnu sliku muzeja jačati u suradnji s medijima, volonterima, prijateljima muzeja i sl. Inzistiranjem na komunikativnosti jača se upliv Gradskog muzeja Karlovac na suvremeni, društveni i kulturni trenutak lokalne zajednice

Posebnost muzejskog doživljaja
Poticanje stvaranja muzejskog okruženja u kojem će najširi spektar korisnika zaboraviti stvarnost u kojoj žive, te će im omogućiti aktivno uživanje u lijepom i začudnom, što će ih učiniti ponosnima i sretnima, sklonijima toleranciji, empatiji i poštivanju drugih i drugačijih. Obraćanje posebne pažnje programima za djecu i mlade.

Pouzdanost
Gradski muzej Karlovac surađujući s najširim krugom partnera i suradnika (javna uprava, gospodarski sektor, baštinske ustanove, visokoškolske i znanstvene ustanove, strukovne udruge, ostale udruge građana, pojedinci - profesionalci najrazličitijih profila i amateri, volonteri...) planira, organizira i realizira brojne programe, pri tome posebnu pažnju posvećuje stvaranju transparentnog suradničkog okruženja punog povjerenja. Rad Gradskog muzeja Karlovac očituje se u poštivanju ICOM-ovog Etičkog kodeksa i svih zakonskih normi Republike Hrvatske.
Pročitajte više...